Aanbevelingen Stadsraad Veere m.b.t. parkeerbeleid gemeente Veere

De werkgroep Verkeer heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Ze zullen op de aanstaande ledenvergadering worden besproken.

Inleiding

Reeds vele jaren dringt de Stadsraad Veere er bij de gemeente Veere op aan de kern van het stadje autoluw te maken. Veere is te mooi om ontsierd te worden door grote hoeveelheden blik, maar is ook te klein en de straten te smal om grote verkeersstromen te verwerken. Bovendien neemt het toeristisch verkeer al langere tijd hand over hand toe en is gemotoriseerd verkeer dat stapvoets door het centrum rijdt slecht voor luchtkwaliteit en dus gezondheid. Daarbij komt dat voor veel inwoners van Veere de toename van het aantal bezoekers/toeristen aan zijn limiet is.

Er zijn inmiddels in goed overleg tal van maatregelen getroffen om dat doel te bereiken. Denk aan uitbreiding parkeerterreinen aan de rand van het centrum, de kern inclusief het Oranjeplein uitsluitend te bestemmen voor vergunninghouders, tijdens drukke periodes verkeersborden te tonen die duidelijk maken dat automobilisten en motoren het centrum niet mogen inrijden, leveranciers slechts toe te staan tot 12 uur winkels en horeca te bevoorraden, busverkeer aan banden te leggen etc.

Bewuste maatregelen stemmen hoopvol, maar blijken nog niet genoeg. Weliswaar is de verkeer- en parkeerdruk verminderd, maar veel automobilisten en motoren trekken zich weinig aan van de borden of veinzen die niet te zien. Daarbij komt dat de laatste jaren het aantal fietsers en te plaatsen fietsen significant is toegenomen. Het aantal plaatsen waar fietsen gestald kunnen worden is redelijk uitgebreid, maar blijkt in de zomermaanden nog veel te weinig.

Om Veere werkelijk autoluw te krijgen en daarmee voor bewoners leefbaar en bezoekers/toeristen aantrekkelijk stelt de Stadsraad via zijn werkgroep Verkeer de volgende maatregelen voor:

Parkeren:

 1. Vanaf 1-1-24 het Oranjeplein uitsluitend nog te gebruiken door vergunninghouders, hetgeen dan dus geldt voor het gehele vergunningsgebied. Dus geen dagkaarten meer! Parkeermeter weghalen. Er blijft nog steeds veel te veel zoekverkeer, wat het karakter van de maatregel goeddeels teniet doet. Wel van 1 november tot 1 maart het Oranjeplein gratis maken – de enige uitzondering in het vergunningsgebied – net als de parkeerterreinen buiten het centrum. Veere is in die periode rustig waardoor de maatregel niet nodig is.
 2. Parkeerterrein Gedempte Haven het hele jaar openstellen, ook voor campers. Maatregelen treffen om dat mogelijk te maken door doorgroeitegels op hele terrein, betere afwatering en/of verhoging terrein. Week rondom Koningsdag vrijhouden voor Koningsdagfeesten en voorbereiding. Tijdens die week afsluiting voor bezoekers vanaf de Langedam, verwijzing naar parkeerterreinen aan het kanaal en plaatsing verkeerregelaar. Parkeertarief Gedempte Haven gelijk trekken met tarief kanaalzone.
 3. Veel duidelijker en dwingender aangeven dat centrum Veere alleen bestemd is voor inwoners. En dat ook handhaven.
 4. Vergunninghouders vignet weer in ere herstellen, wat de mogelijkheid biedt bezoekers te wijzen op de openbare parkeerplaatsen buiten het centrum. Dit idee wordt van harte ondersteund door de verkeerregelaars. Mogelijkheid invoeren om vignet zelf te printen?
 5. Gemeente moet doelgerichte maatregelen treffen om navigatiesystemen zodanig te (laten) wijzigen dat automobilisten niet langer de kern Veere als parkeermogelijkheid op hun GPS systeem aflezen.
 6. 2e Vergunning voor auto/camper in kern belasten of gratis parkeren langs kanaal en op Gedempte Haven. Hiermee wordt vermindering van verkeer bevorderd, alsmede druk op parkeerplaatsen verminderd.
 7. Invoeren aantal (maximaal 8) gratis kortparkeerplaatsen (30 min.) op het Oranjeplein tbv van arts, bakker etc. (blauwe kaart).
 8. Substantiële uitbreiding en verplaatsing fietsparkeerplaatsen op het Oranjeplein naar grasveld onder de bomen. Maar ook op het Bastion, de Oudestraat en de Markt.
 9. Betere verwijzing fietsparkeerplaatsen vanaf entrees Veere.
 10. Plaatsen bordjes verboden te parkeren voor fietsen rondom Grote Kerk, Markt en Kaai.
 11. Frequentere handhaving.

Verkeer:

 1. Betere verwijzing parkeerplaatsen gemotoriseerd verkeer vanaf rotonde Zanddijk naar parkeerplaatsen aan het kanaal. ANWB bord aanpassen: centrum Veere i.p.v. centrum, dat werkt aantoonbaar verwarrend.
 2. Bij kruispunt Polredijk/Langedam veel duidelijker aangeven/verwijzing van parkeerterreinen kanaalzijde. Parkeerverwijsbord naar Gedempte Haven weer herstellen. Vooral aanduiding VOL moet duidelijker en is noodzakelijk.
 3. Oplossen van problematische verkeerssituatie bij kruispunt Bastion/Kaai/Wagenaarstraat/ Kwartierstraat. Vanaf dit punt moet duidelijk worden (en gehandhaafd) dat Kaai, Wagenaarstraat en Kwartierstraat verboden zijn voor auto’s en motoren, behalve inwoners/vergunninghouders en leveranciers.
Scroll naar boven