Het gaat om de herinrichting van de Oudestraat (2020) en de Kapellestraat (2021)

HERINRICHTING GEDEELTE OUDESTRAAT  (2020)

Aanpassen eenrichtingsverkeer gedeelte Oudestraat van Wagenaarstraat tot Kapellestraat in twee richtingen.

Als één van de maatregelen om de stad Veere Autoluw te maken. Met deze maatregel voorkomen we dat gemotoriseerd verkeer uit de Kapellestraat onnodig een rondje door de stad moet doen.

Inmiddels ligt er een verkeersbesluit en een aanlegvergunning voor deze aanpassing en werkzaamheden.

Wat gaan we doen?

Om de straat geschikt te maken voor tweerichtingsverkeer, gaan we de parkeervakken aanpassen naar haaks- en langsparkeren. De rijbaan passen we niet aan. In overleg met de aanwonenden is een voorkeursvariant gekozen, welke ruimte biedt aan meer groen en aanplant van nieuwe bomen. De inrichting en uitstraling van de parkeerplaatsen behouden hun historische karakter door gebruik te maken van de bestaande bestratingsmaterialen. In het ontwerp leveren we 5 parkeerplaatsen in, waaronder 2 invalide parkeerplaatsen. Mensen met een gehandicaptenkaart kunnen buiten de vakken parkeren. Doordat we in 2021 nog werkzaamheden uitvoeren in de Kapellestraat leggen we de 3 schuine parkeerplaatsen tegenover Kapellestraat nr. 16 nog niet aan. Voordat de werkzaamheden in uitvoering gaan, laten we een bureau bouwopnames (nul meting) van de aanliggende woningen uitvoeren.

We hopen voor de kerstvakantie gereed te zijn met de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden moet i.v.m. de veiligheid het gemotoriseerd verkeer worden omgeleid.

GROOT ONDERHOUD KAPELLESTRAAT, KERKSTRAAT EN OLIEMOLENSTRAAT (UITVOERING NAJAAR 2021)

Om te voldoen aan de beleidseisen op het gebied van wegen en riolering gaan we groot onderhoud uitvoeren op deze straten. Dit gebeurt zowel bovengronds als ondergronds. We gaan bestratingswerken uitvoeren en de huidige riolering vervangen. We maken van de mogelijkheid gebruik om, naast het vuilwaterriool, een regenwaterriool aan te leggen. De nutsbedrijven gaan onderhoud uitvoeren aan kabels en leidingen. Voor een overzicht zie bijlage bewonerstekening.

Wat gaan we doen?

In de Kapellestraat gaan we de huidige riolering vervangen en dieper aanleggen. De huidige riolering is qua levensduur op zijn eind en deze ligt te ondiep, waardoor er problemen zijn met huisaansluitingen. Naast deze vuilwaterriolering komt een regenwaterriolering, welke we aansluiten op het regenwaterriool in de Oudestraat. De rioolhuisaansluitingen in de Kapellestraat worden vervangen. De bovenliggende verharding in de Kapellestraat en Kerkstraat tot huis nr. 4 gaan we volledig herstraten. Vanaf huisnr. 4 tot de Markt en in de Oliemolenstraat gaan we het middenpad herstraten en de natuursteenkeien daar waar nodig repareren.

De wandelpaden in het groen worden opnieuw bestraat. De historische uitstraling van deze straten gaan we niet veranderen, we maken gebruik van de huidige materialen en leggen deze op dezelfde plaats weer terug. Voor de markering van de parkeervakken willen we dezelfde materialen toepassen als in de Oudestraat, dus ook met een doorgetrokken strek natuursteenkeien en niet zoals nu het geval als een onderbroken streep.

Het eenrichtingsverkeer blijft onveranderd. Zoals nu bekend blijven alle bomen gehandhaafd, echter nog niet alle bomen zijn geïnventariseerd. De huidige lichtmasten gaan we renoveren en voorzien van LED.

We willen aan u en middels een nog te versturen brief aan de bewoners vragen of er nog suggesties of aandachtspunten zijn, die we mee kunnen nemen in deze werkzaamheden. Na het verstrijken van de reactietermijn van deze bewonersbrief, willen we met een inloopavond de bewoners van de nodige informatie voorzien over de werkzaamheden. Ook is er dan gelegenheid tot het stellen van vragen.

We houden hierbij rekening met de richtlijnen van het RIVM. Over de werkzaamheden van de nutsbedrijven is nog te weinig informatie bekend. De totale uitvoeringsperiode is ca. 0,5 jaar, we hopen voor Pasen 2022 gereed te zijn. Deze periode is afhankelijk van de weersomstandigheden en de eventuele archeologische vondsten.

Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen hebben, dan kunt u bij mij terecht. Mijn gegevens staan hieronder.

Met vriendelijke groet,

Waldo Geldof

Projectleider Civiele techniek

0118555466

w.geldof@veere.nl