Omgevingsvisie Veere ter inzage tot 04/1/2023

Het volgende bericht kregen we van de gemeente:

De gemeente Veere heeft een omgevingsvisie gemaakt. Deze visie (in ontwerp) en de daarbij behorende milieueffectrapportage (PlanMER) ligt de komende zes weken voor iedereen ter inzage. De omgevingsvisie Veere 2047 biedt een vooruitblik op de leefomgeving tot het jaar 2047. Het is een langetermijnvisie op hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de leefomgeving. Het biedt een stip aan de horizon voor de ambities en doelstellingen met als doelstelling een aantrekkelijke, vitale en gezonde fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente Veere, dus op alle kernen en het hele buitengebied.

Met het opstellen van de omgevingsvisie geven we richting en inspireren en motiveren we onze inwoners, onze ondernemers en onze maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de visie. Samen bereiden we ons voor op de toekomst van onze gemeente. De omgevingsvisie is een dynamisch document die periodiek aangepast kan worden als er zich nieuwe ontwikkelingen of maatschappelijke wensen voordoen. Ontwikkelingen gaan zo snel dat we over sommige onderwerpen nu niet voldoende weten of dat we sommige ontwikkelingen nu nog niet kunnen voorzien.

Het Ontwerp Omgevingsvisie Veere 2047 en de PlanMER liggen ter inzage van 23 november 2022 t/m 4 januari 2023. De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg en staan online op www.veere.nl/omgevingsvisie [1]. De stukken zijn ook te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl; Omgevingsvisie Veere 2047 [2].

De Centrale Publieksbalie werkt uitsluitend op afspraak. Wilt u één of meerdere dossiers inzien? Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via 0118 555444, dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl

Indienen zienswijze
Inwoners en belanghebbenden kunnen in deze inzageperiode een zienswijze indienen over het ontwerp van de omgevingsvisie en/of de PlanMER. Dat kan mondeling of schriftelijk met vermelding van uw naam en adres en motivering. U kunt deze via email sturen naar gemeente@veere.nl, via post naar Gemeente Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg. Of u kunt een afspraak maken voor een mondelinge zienswijze via onderstaande contactpersoon. Deze zienswijzen betrekken we bij het definitieve voorstel aan de gemeenteraad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Oving via het algemene telefoonnummer 0118-555444 of stuur een email naar omgevingsvisie@veere.nl.

Domburg, 23 november 2022,

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders,

Team Omgevingsvisie Veere

Scroll naar boven